تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه های صیفی شهرستان بندرعباس

پیام:
چکیده:

استفاده بی ر ویه از آفت کش ها به یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. مقاله حاضر با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان مبانی نظری تحقیق، نیت و رفتار گلخانه داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفت کش را در استان هرمزگان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 110 نفر از گلخانه داران شهرستان بندرعباس بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. در مطالعه پیش آزمون، پس از تهیه پرسشنامه و تایید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفا کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت (61/0 تا 95/0). نتایج تحقیق نشان داد، نیت گلخانه داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفت کش به طور معنی داری توسط متغیر نگرش تبیین می شود. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، در رابطه با اثرات مخرب مصرف سموم آفت کش ها پیشنهاد می شود، مسئولان از طریق تدارک برنامه های آموزشی برای گلخانه داران، ضمن آگاه نمودن گلخانه داران از رفتارهای نامناسب آن ها و ارائه راهکارهای ساده و عملی برای آن ها، نیت آن ها را برای انجام رفتارهای مناسب ارتقا بخشند، در واقع از این طریق نوعی خودپاداشی و انگیزه درونی در گلخانه داران به وجود می آید و باعث تشویق گلخانه داران به انجام رفتارهای مناسب می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052034 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!