تاثیر ویتامین های C و E در بالا بردن سطح نیتریک اکساید وافزایش کشتن تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی توسط ماکروفاژها در موش های حساس BALB/c

پیام:
چکیده:
مقدمه

توکسوپلاسما گوندی یک انگل داخل سلولی اجباری و عامل عفونت توکسوپلاسموزیس و دارای دو فرم غیر مهاجم برادی زوئیت و مهاجم تاکی زوئیت می باشد . هدف این تحقیق برای اولین باربررسی تاثیر ویتامین های Cو Eدربالا بردن سطح سرمی نیتریک اکساید و نقش فزاینده آن درکشتن تاکی زوئیت های مهاجم انگل درموش های حساسBALB/c می باشد.

روش کار

چهارده 14 گروه 5 تایی (70سر) موش BALB/cبطور تصادفی به دو گروه کنترل ومورد تقسیم شدند. هشت گروه کنترل عبات بودند از: یک گروه کنترل منفی که هیچ ویتامین ویا انگلی دریافت نکردند. سه گروه شامل دریافت فقط ویتامین C ، یا ویتامین E و یاهر دو ویتامین بودند. دوگروه کنترل مثبت که با دودوز مختلف 5×104 یا104 انگل آلوده شدندو دوگروه دیگر یکی سالین ودیگری متانول دریافت کردند. شش گروه مورد شامل : سه گروه دریافت کننده 5×104 انگل و سه گروه دریافت کننده 104انگل بودند. به هرکدام از موش ها یکی ازویتامین ها به تنهایی ویا همراه باهم تجویز شد. میزان ویتامین Eبه مقدار 100 میکرو لیتریک روز درمیان یا ویتامین C به مقدار 200 میکرو لیتر روزانه بصورت داخل صفاقی به مدت 5 روز تجویزشد. همین رژیم برای موش هائی که هردوویتامین را دریافت کردند اجرا شد. درروز ششم موشها با تاکی زوئیتهای انگل بصورت داخل صفاقی عفونی شدند. سه روز بعد ازتلقیح عفونت ، نمونه گیری انجام شد. سرم ها درºC 20 - تا زمان انجام تست ها ذخیره شدند. پس از جداسازی ماکروفاژهای صفاقی موش ها ، تاکی زوئیت ها شمارش شدند وسنجش نیتریک اکسایدنیزصورت گرفت .

یافته ها

 تزریق ویتامین ها باعث کاهش معنادار تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در گروه های آزمون در مقایسه با گروه های کنترل شده بود. همچنین اختلاف افزایش تولید نیتریک اکساید در موش های درمان شده با ویتامین ها در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود.

نتیجه گیری

 مصرف ویتامین های ذکرشده با افزایش تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای فعال شده باعث افزایش کشته شدن انگل های داخل ماکروفاژ شد که بهعنوان مکمل درمانی توصیه میشود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
515 -525
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052270 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.