مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

امروزه با توجه به اثرات غیر قابل جبران فلزات سنگین و سموم بر اکوسیستم های آبزی، ارگانیسم ها و انسان ها، حذف آن ها از منابع آب بسیار حیاتی است. در سال های اخیر، روند جذب آلاینده ها با نانو ذرات مغناطیسی توجه زیادی به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف، سنتز نانوذره Fe3O4@SiO2-NH2-SH به عنوان یک جاذب جدید جهت حذف آلاینده های سرب و2,4-D از ماتریکس های آبی انجام گرفت.

مواد و روش ها

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای pH(11-3)، زمان تماس(min150-0)، دوز جاذب (g/L1/2-0/2) و غلظت آلاینده ها (mg/L50-50) بر راندمان حذف و تعیین شرایط بهینه از روش One Factorial با کمک نرم افزار Design Expert استفاده گردید. جاذب به روش هم رسوبی شیمیایی سنتز گردید و سپس مورفولوژی آن با استفاده از دستگاه های TEM، XRD، FT-IR و SEM انجام گرفت. و در نهایت آزمایشات بر روی محلول آبی آزمایش گردید.

یافته ها

تجزیه و تحلیل ساختاری نشان داد که جاذب دارای ساختار کروی با هسته Fe3O4 و پوسته SiO2 است که توسط هر دو گروه عاملی آمین و تیول اصلاح شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد حذف در سیستم مجزا برای سرب در pH برابر 5، زمان min40 و برای 2,4-D در pH برابر 6 و زمان min90 به دست آمد. همچنین در این سیستم مقادیر بهینه دوز جاذبg/L 0/8 و غلظت اولیه mg/L10 به دست آمد. در سیستم همزمان بیشترین درصد حذف در مقادیر بهینه pH برابر6 و زمان تماسmin 40 برای سرب وmin 60 برای 2,4-D و دوز جاذبg/L 2/2 تعیین گردید.

نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده نانوذره سنتز شده چندمنظوره می تواند جاذب مناسبی برای حذف همزمان آلاینده های آلی و معدنی از محلول های آبی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
535 -546
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052272 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!