بررسی تنوع ژنتیکی گونه کفتار راه راه ایرانی (Hyaena hyaena Linnaeus, 1753) با استفاده از ژن میتوکندریایی ND2 در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گونه کفتار راه راه (H. hyeana) تنها عضو جنس Hyeana از خانواده کفتار ها (Hyaenidae) است که در ایران زندگی می کند. باتوجه به اینکه اطلاعات ما درباره سیستماتیک این گونه در مقیاس های ملی و بین المللی محدود است، اجرای هر گونه برنامه حفاظتی برای حمایت از این گونه به اطلاعات پایه نیاز دارد. در مطالعه حاضر با استفاده از یک قطعه 404 جفت بازی از ژن میتوکندریایی ND2، تنوع ژنتیکی بین جمعیت های این گونه در ایران بررسی شد. به این منظور، 30 نمونه بافت عضله کفتارهای تلف شده بر اثر تصادف جاده ای از 12 استان کشور گرد آوری شدند. به منظور تعیین جایگاه تاکسونومیکی گونه مطالعه شده، درختان تبارشناسی با استفاده از بهترین مدل های تکاملی و شیوه های استنتاج بایزین، بیشینه درست نمایی، نزدیک ترین همسایه و تکامل کمینه رسم شدند. نتایج، فاصله ژنتیکی 74/0 درصد و تنوع ژنتیکی ناچیزی را در ژن بررسی شده بین جمعیت های گونه مطالعه شده نشان دادند؛ همچنین احتمال پسین بیش از 90 درصد به دست آمده برای همه نمونه ها بیان کننده این حقیقت بود که همه نمونه های مطالعه شده به یک گونه تعلق دارند. اگرچه نتایج مطالعه حاضر را می توان این گونه تفسیر کرد که تنوع ژنتیکی کم مشاهده شده موید حساسیت کم این گونه به تنش های محیطی است، با توجه به این حقیقت که احتمال وجود تفاوت ژنتیکی در بازه توالی کوتاه کاهش می یابد؛ پیشنهاد می شود در مطالعه های تکمیلی از طول توالی بلندتر و تعداد ژن بیشتر برای بررسی دقیق تر و دستیابی به تصویر کامل تر ازتنوع ژنتیکی گونه کفتار راه راه ایرانی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052556 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!