تاثیر رفتار رهبری اخلاقی ادراک شده بر حقوق شهروندی و بدبینی سازمانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در قرن بیست و یکم سازمان ها به سرعت در حال تحول هستند و سازمان هایی که رهبرانی توانمند دارند، می توانند با اتخاذ رویکرد رهبری اخلاقی به ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی کارکنانشان بپردازند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رفتار رهبری اخلاقی ادراک شده بر حقوق شهروندی و بدبینی سازمانی انجام شده است.

مواد و روش ها

در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در سال 1395 تشکیل می دادند. با استفاده از فرمول کوکران، 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، رفتارهای رهبری اخلاقی Yilmaz، نگرش بدبینی کارکنانBrandes  و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و نرم افزار آماری SPSS 22 استفاده شد.

یافته ها

رفتار رهبری اخلاقی ادراک شده بر حقوق شهروندی تاثیر مثبت و بر بدبینی کارکنان تاثیر منفی داشت (p=0/05). بدین معنی که اخلاق جوی، اخلاق در تصمیم گیری، اخلاق رفتاری و اخلاق ارتباطی بر حقوق شهروندی تاثیر مثبت داشته و آن را تقویت می کند و نیز ابعاد رهبری اخلاقی ادراک شده باعث کاهش بدبینی سازمانی می گردد.

نتیجه گیری

بنا بر یافته های پژوهش اتخاذ تدابیر رهبری اخلاقی، از طریق ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی سازمانی کارکنان موجب ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان می گردد. پیشنهاد می شود رهبران سازمان ها با اتخاذ رویکرد رهبری اخلاقی باعث ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی در کارکنان سازمان خود شده و موجبات تثبیت، بقا و پیشرفت سازمان را فراهم آورند.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052672 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!