تاثیر منش نکوی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

علی رغم فواید متعدد و غیر قابل انکار کار تیمی، همچنان این مهم در بسیاری از سازمان ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. از این رو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی حائز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه را تمامی دبیران متوسطه دوم، ناحیه دو شهر زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 265 نفر برآورد شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه منش اخلاقی مدیران نصر اصفهانی (1391 ش.)، اعتماد سازمانی Kanawattanachai و Yoo (2002 م.) و اثربخشی کار تیمی اقتباس از Fredman و Yarbrough (1985 م.) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.

یافته ها

اثر مستقیم منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی (β=0/42، t=5/61) و اعتماد سازمانی (β=0/73، t=8/26) و اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر اثربخشی کار تیمی (β=0/56، t=6/55) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (β=0/408) نیز معنی دار بود.

نتیجه گیری

مدیرانی که دارای منش های اخلاقی پایبندی به عهد، انصاف، دلسوزی، سعه صدر، در دسترس بودن و حسن خلق هستند، می توانند اعتماد سازمانی و به تبع آن اثربخشی کار تیمی را افزایش دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!