تاثیر اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه ای کار تیمی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به نیازهای متنوع و در حال تغییر سازمان ها و جامعه، بهره وری و رقابت مستلزم توجه به اخلاق حرفه ای، کار تیمی و پاسخگویی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه ای کار تیمی انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه مورد مطالعه را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397 تشکیل می دادند. بر اساس فرمول کوکران 170 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای قاسم زاده (2014 م.)، کار تیمی Linchoni (2000 م.) و پاسخگویی عمومی Bovens (2005 م.) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و Amos 22 انجام گرفت.

یافته ها

اخلاق حرفه ای بر کار تیمی (0/62) و پاسخگویی کارکنان (0/58) اثر مستقیم و معناداری داشت. اثر مستقیم کار تیمی بر پاسخگویی کارکنان (0/43) معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای کار تیمی در تاثیر اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی (0/26) تایید شد. در میان مولفه های اخلاق حرفه ای، همدلی (0/95) دارای بیشترین بار عاملی و احترام به دیگران (0/43) دارای کم ترین بار عاملی بود. در میان مولفه های کار تیمی، مولفه تعهد (0/85) دارای بیشترین بار عاملی و مولفه برخورد سازنده (0/49) دارای کم ترین بار عاملی بود. از میان ابعاد پاسخگویی بعد پاسخگویی حرفه ای (0/90) بیشترین بار عاملی و بعد پاسخگویی قانونی (0/57) دارای کم ترین بار عاملی بود.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش، آراسته شدن به اخلاق حرفه ای می تواند زیرساخت های لازم برای وحدت و یکپارچگی کارکنان که نتیجه آن تشکیل تیم و کارهای تیمی است را فراهم کند و این دو به نوبه خود باعث افزایش حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان سازمان می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052674 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!