تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر روان شناسی انسان گرا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از مهم ترین مبانی رشد اجتماعی رعایت اخلاقیات می باشد. در این میان توجه به تربیت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی با توجه به تاثیرات این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی، بر اساس مبانی روان شناسی انسان گرا انجام شد.

مواد و روش ها

در این پژوهش کیفی از نوع «جستار نظر ورزانه»، از روش جمع آوری و تحلیل مستندات استفاده شد. پس از مطالعه نظریه های روان شناسی انسان گرا (موج سوم)، دلالت های آن در عناصر برنامه درسی از منظر میلر (اهداف، دانش آموز، معلم، روش یاددهی و یادگیری، ویژگی های محیط آموزش و ارزشیابی) استخراج و به روش هدایت شده و تاملی تحلیل شد.

یافته ها

دلالت های هر یک از عناصر برنامه درسی بدین شرح پدیدار گردید: اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی باید فردگرا، واضح، نشاط آور و رغبت انگیز و ارزشی باشد. فراگیر فعال باید خودانگیخته، تعامل گرا و معتقد به نظارت نیروی ماورای لطبیعه (خداوند) بر اعمال باشد. معلم باید الگو، حامی، توانمند در برقراری ارتباط با فراگیران و تسهیلگر باشد. روش یاددهی یادگیری باید متنوع، غیر مستقیم، فعال و مساله محور باشد. محیط یادگیری باید دوستانه و مشوق منش های اخلاقی، مردم سالار و متناسب با علایق و سطح رشد فراگیران باشد. ارزشیابی برنامه درسی باید با روش های سنجش عملکرد، تاکید بر داده های کیفی، توجه به جامعیت و مداومت و رویکردهای فردمدار انجام گیرد.

نتیجه گیری

یافته ها نشان می دهد که تمامی عناصر و اجزا در تعامل با یکدیگر هستند. بنابراین توجه به ابعاد فردی فراگیران، فعال بودن آنان در یادگیری، برقراری ارتباط موثر و به کارگیری روش های فعال و غیر مستقیم در فرآیند یاددهی یادگیری توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052675 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!