ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری اساتید (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چندبعدی است که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان علوم انسانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری در بین اعضای هیات‌علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان انجام شده است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات‌علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، در نیم‌سال دوم سال 97-1396 بودند که همه آن‌ها به صورت تمام‌شماری وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری Walton، اخلاق کار اسلامی Ali و هوش معنوی سهرابی و ناصری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌ها همبستگی پیرسون و رگرسیون، و نرم‌افزار SPSS 22 انجام گرفت.

یافته‌ها

بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی (ابعاد خودآگاهی متعالی، شکیبایی، بخشش) با کیفیت زندگی کاری اساتید رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشت (p<0/05). آزمون رگرسیون نشان داد که متغیرهای اخلاق کار اسلامی با ضریب بتای 0/40، بعد خودآگاهی متعالی با ضریب بتای 0/33 و شکیبایی با ضریب بتای 0/17 به ترتیب توان پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری اساتید را داشتند. متغیرهای تحقیق در مجموع 50% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین نمودند.

نتیجه‌گیری

بنابر یافته‌های تحقیق توصیه می‌گردد، مسوولین با استقرار فضای کاری اخلاقی و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت‌های شغلی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و همچنین همسوسازی ارزش‌ها با رسالت سازمانی دانشگاه، زمینه ارتقای کیفیت زندگی کاری اعضای هیات‌علمی را فراهم آورند.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052676 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!