شناسایی موانع اخلاقگرایی در سازمانها با رویکرد آمیخته

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها صورت گرفت.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت .نمونه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 02نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی سازمانهای دولتی در تهران بوده و در بخش کمی، 022 نفر از کارکنان ادارات دولتی (سه اداره پست، تامین اجتماعی و دادگستری) در شهر تهران بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. جهت سنجش و برازش مدلها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد .نتایج بخش کیفی حاکی ازاین است که موانع اخلاق-گرایی در سازمان ها را میتوان در سه حوزه اصلی محیطی (بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی قانونی و معضلات فرهنگی)، سازمانی (نارضایتی شغلی، عدم حمایت مدیران، عدم آموزش های کافی، نبودن نظام های جامع واخلاقی و تعارضات اخلاقی) و فردی (ارزشها و باورها، ملاکهای شخصی و نبودن انگیزش) دستهبندی کرد. نتایج حاصل از بخش کمی نیز نشان میدهد که در حوزه محیطی عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر اجتناب از اخلاقگرایی در سازمان دارد (R=0.48 .)همچنین در حوزه سازمانی ناضایتی شغلی بیشترین تاثیر را دارد (R=0.50)و در بخش فردی، باورها و ارزشها بیشترین تاثیر را بر عدم اخلاقگرایی در سازمان دارند (R=0.41.)مدل مفهومی به دست آمده از مراحل پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مدیران سازمان ها در جهت از بین بردن موانع موجود بر سر راه اخلاق گرایی در سازمان ها قرار گیرد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052874 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!