بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از نگرانی های اصلی صنایع چوب، تامین ماده اولیه چوبی می باشد. لذا توجه به مواردی که بخشی از نگرانی های موجود را از طرق مختلف، مانند کاهش مصرف چوب در تولید فراورده های چوبی مورد نظر قرار دهد، درخور اهمیت است. سبک سازی فراورده های چند سازه با استفاده از گرانول پلی استایرن به عنوان یک راهکار برای کاهش مصرف مواد اولیه مورد توجه قرار گرفته است. از خواص مهمی که برای این نوع از فراورده ها در نظر گرفته شده، رفتار آنها در برابر الکتریسیته و خواص آکوستیکی می باشد. این تحقیق در نظر دارد تا خواص دی الکتریک و آکوستیکی فرآورده چندسازه مورد مطالعه را ارزیابی کند.

مواد و روش ها

برای ساخت نمونه های آزمونی از میان تیمارها بر اساس مقاومت مکانیکی و خواص فیزیکی، بهینه ترین تیمار برای بررسی رفتار الکتریکی و خواص آکوستیکی انتخاب گردید. برای تهیه نمونه های آزمونی سبک شده با پلی استایرن، نمونه های شاهد شماره 1 و 2 به ترتیب با دانسیته 7/0 gr/cm3 و 5/0 gr/cm3 آماده شد. دانسیته اول نمونه شاهد به دلیل مقایسه نمونه آزمونی با فراورده چند سازه استاندارد و دانسیته دوم نمونه شاهد به دلیل مقایسه نمونه آزمونی با فراورده چند سازه دارای دانسیته مشابه بدون گرانول پلی استایرن مد نظر قرار گرفت.

یافته ها

نتایج آزمون مقاومت الکتریکی نشان دادند، با توجه به همسانی دانسیته بین نمونه آزمونی سبک شده با نمونه شاهد 2 با دانسیته 5/0 gr/cm3 تفاوت معنی داری در نتایج مشاهده نگردید. همچنین بین نمونه های دارای دانسیته 5/0 gr/cm3با نمونه های سنگین تر با دانسیته 7/0 gr/cm3 تفاوت معنی داری در مقاومت الکتریکی وجود نداشت. طبق نتایج بدست آمده، مشاهده شد که وزن مخصوص نمونه ها به طور غیرمستقیم بر مقاومت الکتریکی نمونه ها اثرگذار است. در یک دانسیته مشخص، افزودن گرانول پلی استایرن منجر به بهبود مقاومت الکتریکی و خواص آکوستیک نمونه ها شده است.

نتیجه گیری

نتایج آزمون ها نشان دادند با کاهش دانسیته مقاومت الکتریکی نمونه های آزمونی افزایش و میزان جذب صوت بهبود یافته است. وجود گرانول پلی استایرن در نمونه های آزمونی علاوه براین که خود به عنوان یک عایق قوی عمل می نماید، با اثرگذاری بر رفتار نمونه ها احتمالا منجر به افزایش مقاومت الکتریکی آنها شده است. گرانول پلی استایرن بر خواص آکوستیکی نمونه ها نیز به صورت مستقیم اثرگذار بوده است. نتایج حاصل نشان دادند، از تخته های سبک شده با گرانول پلی استایرن می توان در مواردی که نیاز بیشتر به افزایش مقاومت الکتریکی و افزایش خاصیت عایق صوت می باشد با در نظر گرفتن میزان بار مکانیکی مجاز قابل تحمل توسط تخته ها، به صورت موثر استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053038 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!