پایش وفاداری گردشگران به مقصد با تاکید بر برندینگ گردشگری آیینی) مطالعه موردی :گردشگری آیینی حسینیه اعظم شهر زنجان

پیام:
چکیده:

گردشگری آیینی نوعی معنوی از انواع گردشگری است که امروزه توجه روزافزون جوامع را به خود جلب کرده است .فضاهای مذهبی با توجه به ابعاد و ماهیت معنوی خود نه تنها موجب ایجاد حس تعلق و دلبستگی مکانی بلکه منجر به ایجاد حس تعلق در بین گردشگران نیز می ، در میان افراد بومی شده شوند .پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش گردآوری شده است و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و به صورت سوال بسته است .روش نمونه گیری با توجه به ماهیت جامعه نمونه ، گردشگر (و نیز هدف پژوهش 400) و نمونه آماری گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده انتخاب شد ه است و داده های به دست آمده از طریق مدل (با استفاده از نرم SEM) یابی معادلات ساختاری Amos/18 افزار تجزیه وتحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان می دهد بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران مذهبی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج مربوط به رابطه بین انگاره از مقصد و وفاداری به مقصد مذهبی نیز گویای معنادا ر ، برای بهرهمندی از مزایای حفظ مشتری ، بودن ارتباط این دو متغیر با یکدیگر است؛ بنابراین سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت خاطر گردشگران مذهبی فراهم شود

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053130 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!