ایجاد و توسعه گردشگری چوگان بر مبنای گردشگری رویداد مطالعه موردی :تنگه چوگان کازرون

پیام:
چکیده:

موجب رونق نوعی از گردشگری با عنوان پولوتوریسم می ،برگزاری رویدادهای چوگان شود .این نوع از ، گردشگری با یادآوری خاطرات تاریخی مردم ایران در حوزه بازی چوگان با رویکرد گردشگری باعث پویایی رشد و توسعه چوگان می شود .هدف از این مطالعه تبیین ایجاد و توسعه گردشگری چوگان بر مبنای کاربردی توسعهای و از ، گردشگری رویداد در منطقه تنگه چوگان کازرون است .این پژوهش از نظر هدف نوع پژوهشهای میدانی است .تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود که با ترکیب دو روش کیفی و کمی انجام مدیریت ،گردشگری ، شد .جامعه آماری مربوط به نوع فعالیت و شغل پاسخدهندگان در حوزه های چوگان ورزش و حوزه کسب ،فرهنگی ،شهری . نفر نمونه آماری انتخاب شدهاند 202 . وکار و تجارت محلی است . (گرفته شد CFA) (به دست آمد .تحلیل عاملی تاییدی α: 81) پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ افزایش روحیه تعامل و مدارا و در نتیجه احترام ، (در عامل اقتصادی 0/84) افزایش فروش کالا با بار عاملی (در 0/82) (در عامل اجتماعی و تقویت نمادها و اسطوره ها با بارعاملی 0/81) به حقوق شهروندی با بارعاملی دارای بیشترین بار در هریک از عامل ، عامل فرهنگی ها بوده اند .آثار فرهنگی و تاریخی بازی چوگان در ادوار رشد و توسعه چوگان می ،مختلف ایران با رویکرد گردشگری باعث پویایی ، شود .برگزاری رویدادهای چوگان رونق پولوتوریسم را به همراه خواهد داشت .

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!