بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان ایران پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت براساس پایگاه Web of Science: یک مطالعه علم سنجی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

جایگاه هر حوزه موضوعی در تولیدات علمی می تواند نشان دهنده توانمندی عملکرد علمی آن حوزه باشد. از آن جایی که زنان و زایمان یکی از مهمترین رشته های بالینی در حوزه علوم پزشکی است، از این رو این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان پیش و پس از طرح تحول نظام سلامت انجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه علم سنجی که از سال 2008 تا 2017 در مقالات ایرانی از دیدگاه شاخص های تعداد مدارک تولیدی، تعداد استنادات دریافتی، میزان استناد به هر مقاله و شاخص H، حوزه زنان و زایمان که براساس پایگاه Web of Science انجام شده است.

یافته ها

میانگین میزان استناد به هر مقاله، تعداد مدارک و تعداد استنادات در 5 سال پیش از طرح تحول نظام سلامت،  به ترتیب برابر با 10/44، 196/6 و 1750/6 و در 5 سال پس از اجرای طرح، برابر با 3/89، 282/6 و 1031/4 می باشد. همچنین در حوزه، زنان و زایمان، میزان همکاری جهانی پیش و پس از طرح تحول سلامت، به ترتیب برابر با 13/06 و 13/25 می باشد. رمضانی تهرانی با 1/91 پرتولیدترین نویسنده و دانشگاه علوم پزشکی تهران با 23/77% بالاترین سازمان تولیدکننده و موضوع زنان و زایمان با 66/88% بیشترین سهم تولیدات علمی این حوزه را پوشش داده است.

نتیجه گیری

 یافته ها نشان می دهد، تولیدات علمی حوزه زنان و زایمان، از لحاظ کمیت (تعداد مدارک) پس از طرح تحول نظام سلامت روندی رو به رشدی داشته، اما از نظر کیفیت (استناد، شاخص H) رو به کاهش است. همچنین همکاری های جهانی پس از طرح تحول نظام سلامت افزایش یافته است و بیشترین همکاری این حوزه با کشور آمریکا و کمترین با کشورهای آسیایی بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
498 -504
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.