بررسی تاثیر دکسمدتومیدین و لابتالول در تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه آن با گروه شاهد

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

یکی از اهداف القا بیهوشی تعدیل تغییرات همودینامیک می باشد که در این مطالعه هدف تاثیر دکسمدتومیدین و لابتالول در تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه آن با گروه شاهد می باشد.

مواد و روش کار

 این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می باشد که بر روی 120 بیمار 18 تا 60 ساله کاندید عمل جراحی بیهوشی عمومی در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396-1397 انجام گرفت. بیماران به شکل تصادفی به سه گروه مصرف کننده ی دکسمدتومیدین، لابتالول و شاهد تقسیم شدند. سن، وزن، قد، جنسیت و داده های کلینیکی شامل میانگین فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و درصد اشباع هموگلوبین در زمان های 10، 5، 3، 1 دقیقه پس از intubation جمع آوری و با استفاده از روش آنالیز اندازه های مکرر (repeated measure) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

 میانگین سنی بیماران کاندید عمل جراحی 40/1± 62/42  بود که از بین آن ها 63 نفر (52 درصد) مرد بودند. نتایج بررسی ها تفاوت معنی داری را در سه گروه ازنظر فشارخون متوسط شریانی، فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و درصد اشباع هموگلوبین نشان نداد (p>0.05). اما اختلاف بین سه گروه برای متغیر ضربان قلب ازنظر آماری معنی دار است. ضربان قلب در گروه دکسمدتومیدین به طور معنی داری کم تر از گروه لابتالول و گروه کنترل مشاهده شد (0.00=p-).

بحث و نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که؛ استفاده از لابتالول در مقایسه با دکسمدتومیدین ثبات مطلوب تر همودینامیک و بروز کم تر اختلالات همودینامیک را به همراه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
665 -671
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053192 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.