نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

پیام:
چکیده:

روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مشتمل بر مدیران مدارس آموزش وپرورش ناحیه 1 و 2  ارومیه به تعداد 143 نفر بود که از میان آن ها 104 نفر با فرمول کوکران و به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پذیرش طرح تعالی مدیریت بود که روایی آن ها به روش محتوایی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن ها به ترتیب، 91/0 و 88/0 تعیین گردید؛ داده ها در سطوح توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) تحلیل شدند. اهم نتایج حاصله نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن (توافقی، عقلایی، سلسله مراتبی و ایدئولوژیک) با پذیرش طرح تعالی مدیریت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. متغیر فرهنگ سازمانی از توان پیش بینی واریانس متغیر پذیرش طرح تعالی مدیریت برخوردار است و از بین مولفه های فرهنگ سازمانی، فرهنگ ایدئولوژیک بیشترین سهم را بر عهده دارد. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج به دست آمده ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053232 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!