پیش بینی تفکر مدیران مدارس بر پایه خلق، انتشار و کاربرد دانش

پیام:
چکیده:

چکیده مدیران در سازمان ها علاوه برمهارت های فنی باید دارای مهارتهای انسانی همچون مهارت تفکر و تصمیم گیری درست در زمینه های گوناگون ,از جمله چگونگی مدیریت دانش که از منبع استراتژیک سازمان هاست ,برخوردار باشد.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران مدارس و مدیران شاغل درادارات آموزش و پرورش استان البرزکه در سال تحصیلی 97-1396مشغول به کار هستند .تعداد آنها حدود 400 نفر است .از بین آنها, 167 نفر به صورت نمونه ی در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند.داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و پرسشنامه ی سبک تفکر هریسون و برامسون جمع آوری شده است و از طریق آزمون های t تک نمونه ای , فریدمن , مجذور کای , و همبستگی بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش در جامعه ی آماری مورد مطالعه بیانگر این است که وضعیت خلق و کاربرد دانش در حد متوسط و انتشار دانش بالاتر از حد متوسط قرار دارد. در همه ی مولفه های سبک تفکر , نمره ی بین 49 تا 59 را کسب کرده اند. یعنی آنها در همه ی سطوح تفکر در حد متوسط قرار دارند و دارای توانایی انطباق با شرایط را دارا هستند. برای پاسخ به سوال (آیا تفکر مدیران را برپایه ی خلق , انتشار و کاربرد دانش می توان پیش بینی کرد؟) از مدل همبستگی بنیادی استفاده شد و براساس نتایج به دست آمده رابطه ای بین آنها رد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053242 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!