فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران

پیام:
چکیده:
هدف

اختلال کاستی توجه و بیش فعالی از جمله شایع ترین اختلال های رفتاری دوران کودکی است که اثرات قابل ملاحظه ای بر کودک، خانواده و جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در ایران بود.

روش

با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، Magiran، Irandoc،Iranmedex  و جستجوگر گوگل 136مقاله فارسی با موضوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی بدست آمد. بر اساس پروتکل مطالعه مروری نظامدار، متن کامل 38 مقاله نهایی که تعداد 35036 کودک را در 18 استان کشور مورد بررسی قرار داده بودند، برای فراتحلیل انتخاب شدند. از نرم افزارGraphPad Prism 5 برای فراتحلیل استفاده شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که دامنه شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی در سطح کشور حداقل 95/0 درصد و حداکثر 17 درصد و میانگین آن 7/8 درصد و فاصله اطمینان آن](11.23-6.10) 95 %:   [CIاست. بیشترین نرخ شیوع مربوط به شهر تهران و کمترین میزان مربوط به مطالعه انجام شده در ایلام بود. بر اساس داده های حاصله، شیوع این اختلال در پسران نزدیک به دو برابر دختران است.

نتیجه گیری

 به نظر می رسد میزان شیوع این اختلال در ایران تفاوت قابل ملاحظه ای با میانگین جهانی نداشته باشد و تفاوت های حاصل از متفاوت بودن نرخ شیوع در استان های مختلف ناشی از تفاوت در پروتکل های بررسی و تشخیص است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -177
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053697 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!