طراحی بسته توان بخشی شناختی خانواده محور و بررسی تاثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف طراحی بسته توان بخشی شناختی خانواده محور و بررسی تاثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان بود.

روش

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال نارساخوانی بود که در سال تحصیلی 1397- 1396 در مراکز دولتی اختلال یادگیری شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. از بین مراکز دو مرکز انتخاب و سی دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای در دو گروه 15 نفره آزمایشی و کنترل تخصیص یافتند. گروه آزمایشی 12 جلسه مداخله توان بخشی شناختی خانواده محور را به مدت 1 ساعته در هر هفته به مدت 3 ماه دریافت کردند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخله با آزمون سنجش بازداری شناختی  بشرا (رفیح خواه و همکاران، 1395)، آزمون حافظه فعال برای کودکان (حاف بک) (پیکرینگ و گدرکول، 2001)، آزمون یکپارچگی دیداری و شنیداری (سندفورد و ترنر، 1994) و همچنین پرسشنامه رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف  (جرارد و همکاران، 2000) مورد ارزیابی قرار گرفتند و از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها با  SPSS24</sub> انجام گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان دادند که مداخله توان بخشی شناختی خانواده محور با تاکید بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، توجه مداوم و بازداری) روی کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری داشت (01/0>P).

نتیجه گیری

توان بخشی شناختی خانواده محور مبتنی بر توجه مداوم، حافظه فعال و بازداری بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان تاثیرگذار می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
200 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053700 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!