اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف تهیه بسته آموزشی مدیریت خشم برای دانش آموزان دبیرستانی انجام شد و تاثیر آن بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش آموزان را مورد بررسی قرار گرفت.

روش

 این پژوهش از نوع پژوهش های شبه آزمایشی تک گروهی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است.  پس از تدوین برنامه و برای بررسی اثربخشی آن 39 دانش آموز 14 تا 15 ساله  از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران به شیوه در دسترس انتخاب و در 5 جلسه کارگاه دو ساعته شرکت داده شدند. سیاهه خشم چندبعدی مدرسه (اسمیت، فورلانگ، باتس و لاگلین، 1998) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و تنیدگی (لویباند و لویباند، 1995) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل شد.

یافته ها

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با طرح اندازه گیری مکرر نشان داد که بسته آموزشی مدیریت خشم دانش آموزان، می تواند تجربه خشم و مقابله منفی با خشم را بهبود بخشد؛ لیکن، تغییری در میزان مقابله مثبت ایجاد نکرد. در ضمن این آموزش توانست افسردگی، اضطراب و تنیدگی را نیز کاهش دهد.

نتیجه گیری

در مجموع، می توان بسته آموزشی مدیریت خشم برای دانش آموزان را دارای تاثیرات مثبت روی سلامت روان آنان دانست. بنابراین استفاده از مداخلات مدیریت خشم به خانواده توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053702 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!