اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ناشنوا

پیام:
چکیده:
هدف

 پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ناشنوا انجام شد.

روش

 روش این پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان ناشنوای مدرسه میر شهر اصفهان در سال 1397 بودند. گروه نمونه شامل 28 نفر از دانش آموزان ناشنوا بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه 14 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 50 دقیقه ای، هفته ای دو بار در جلسات گروهی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری در نسخه 24 نرم افزار بسته آماری در علوم اجتماعی تحلیل شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تاثیر معناداری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ناشنوا داشت.

نتیجه گیری

آموزش برنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می تواند انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ناشنوا را بهبود بخشد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود از این برنامه برای بهبود انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان ناشنوا استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
250 -259
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053704 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!