بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره انتقال خون و فرآورده های آن در سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خون و فرآورده های آن امروزه مکررا در پروسه های جراحی و غیر جراحی استفاده می شوند. دانش ناقص کادر درمان در انتقال این فرآورده ها می تواند باعث خطرات جدی برای بیماران شود. هدف مطالعه حاضر بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد کادر درمان درباره انتقال خون و فرآورده های آن است.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی در سال 1394 بر روی 205 نفر از کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و آزمون های آماری کای اسکوئر، فیشر و کروسکال والیس انجام شد.

یافته ها

 بر اساس یافته های مطالعه حاضر به ترتیب 53/5% (107 نفر) و 46/5% (93 نفر) افراد دارای آگاهی ضعیف و متوسط درباره انتقال خون و فرآورده های بودند. 95/4% افراد (188 نفر) نگرش و عملکرد متوسط در باره انتقال خون و فرآورده های آن داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین جنسیت و وضعیت عملکرد ارتباط معنی داری مشاهده گردید (0/04p =).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر بیانگر ضعیف و متوسط بودن آگاهی کادر درمان درباره انتقال خون و فرآورده های آن بود، بنابراین پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی افزایش یابد و عملکرد کادر درمان توسط چک لیست ارزیابی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053709 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!