بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح(RSM)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آستاگزانتین رنگدانه کارتنوییدی است که به عنوان دفع کننده رادیکال های آزاد و اکسیژن های فعال، مکمل غذایی و رنگ </span>دهنده طبیعی می باشد و همچنین به مصارف درمانی آن توجه فراوانی شده است و آنرا سوپرآنتی اکسیدان طبیعی نامیدند. از طرفی آستاگزانتین به دلیل غیر اشباعیت بالا، حساس به عوامل محیطی بوده که با ریزپوشانی می توان آن را در پوشش های مناسب قرار داد و به فراورده غذایی اضافه کرد تا به صورت کنترل شده و تحت شرایط خاص آزاد شود. در این پژوهش، ریزپوشانی آستاگزانتین در پوشش ترکیبی صمغ عربی و کنسانتره پروتئین آب پنیر انجام شد. در این مرحله، متغیر های مستقل نسبت هر کدام از دیواره ها، صمغ عربی (0.5، 1، 1.5 وزنی/وزنی)، کنسانتره پروتئین آب پنیر (2، 4 و 6 وزنی/وزنی) و همچنین متغیر pH</span> (4.5، 6.5، 8.5) در نظر گرفته شد و تاثیر آن ها روی کدورت، ویسکوزیته، اندازه قطرات، پتانسیل زتا و پایداری نانو کمپلکس بررسی گردید. به منظور یافتن pH</span> بهینه تشکیل کمپلکس، میزان جذب در محدوده وسیعی از pH</span>(9-3) بررسی شده و 5/4 pH=</span>برای تشکیل کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ عربی تعیین شد. همچنین براساس نتایج بدست آمده از روش پاسخ سطح، تیمار شماره-16 (% w/w</span>1.5 , </span>GA</span>  %w/w </span>6 WPC</span> و 5/4  pH=</span>) با کمترین پایداری، بیشترین ویسکوزیته، بیش ترین کدورت، کمترین اندازه قطرات و بیشترین پتانسیل زتا به عنوان نمونه بهینه تعیین شد. در پایان، نسبت 1.5 به 6 بین WPC/GA</span> بهترین نسبت برای تشکیل بالاترین کمپلکس مطرح شد.</div>

زبان:
فارسی
صفحات:
219 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.