طراحی و ساخت تخبلوی کلاسی هوشمند بخ قخبلی تنظیم ارتفخع تودکخر و ارزیخبی تاثیر آن بر وضعی بدنی کخربران

پیام:
چکیده:
مقدمه

 هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت خودکار و ارزیابی تاثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران می‌باشد.

روش‌‌ها

 در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات مداخله‌ای است، ارزیابی پوسچر کاربران بر اساس روش REBA (Rapid Entire Body Assessment) حین استفاده از تابلوی غیر هوشمند و نیز هنگام استفاده از تابلوی هوشمند صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 انجام شد.

یافته‌ها

 نتایج نشان دادند که در یک سوم بالای تابلوهای معمولی، 5/54 درصد از نمونه‌ها نیازمند اقدامات اصلاحی ضروری (هرچه زودتر) بودند و در سطح سوم اولویت اقدامات اصلاحی قرار داشتند. علاوه بر این، نتایج ارزیابی پوسچر در یک سوم میانی حاکی از آن بودند که در مورد تابلوهای معمولی، 9/90 درصد از نمونه‌ها در سطح دوم اولویت اقدامات اصلاحی قرار دارند. این در حالی است که در ارتباط با تابلوی هوشمند، 5/4 درصد از نمونه‌ها در این سطح بودند. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی پوسچر در یک سوم پایینی نشان از آن داشتند که در مورد تابلوی معمولی، 2/18 درصد از نمونه‌ها در سطح دوم اولویت‌ اقدامات اصلاحی قرار دارند؛ اما در ارتباط با تابلوی هوشمند، نیازی به انجام اقدامات اصلاحی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

 نتایج حاصل از ارزیابی پوسچر با استفاده از روش REBA در این پژوهش بیانگر بالا بودن سطح ریسک در استفاده از تابلوهای معمولی بودند؛ از این رو با توجه به نتایج حاصل از استفاده از تابلوی هوشمند پیشنهاد می‌شود که به منظور جلوگیری از بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی از این فناوری جدید استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.