بهسازی لرزه ای سد بتنی وزنی تقویت شده با حائل نگهدارنده آسفالتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتنی وزنی تقویت شده به وسیله ی حائل نگهدارنده آسفالتی ارائه شده است. حائل نگهدارنده آسفالتی ایستا در پایین دست سد بتنی وزنی، اغلب به عنوان یک روش تقویتی برای بهبود پایداری سدهای موجود در مقابل بارگذاری هیدرواستاتیکی و لرزه ای مورد توجه قرار می گیرد. جهت نشان دادن تاثیر حائل نگهدارنده بر بهبود پاسخ لرزه ای سد وزنی بتنی و کاهش ترک های ایجاد شده در نزدیکی بدنه ی بالادست و به دنبال آن افزایش پایداری سد، پاسخ سد Koyna در کشور هند تحت آنالیز و تحلیل قرارگرفته شده است. تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی بتن با دیدگاه ترک پخشی ثابت (FCM) به کمک نرم افزار ANSYS جهت بررسی رفتار لرزه ای سازه انجام شده اند. در تحلیل ها، اندرکنش سد- مخزن در نظر گرفته شده است. تحلیل ها با اعمال مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه Koyna به مدل لحاظ شده اند. مدل سازی ها تحت حالاتی که در آن، سد بدون حائل و دارای حائل آسفالتی متصل به سطح بدنه ی پایین دست صورت پذیرفته است. به منظور امکان بررسی اثرات حائل نگهدارنده در فصل مشترک سد و آسفالت، سطح تماسی با استفاده از المان های درز با ضخامت صفر تعریف شده است. نتایج آنالیزها تصدیق می کند که حائل آسفالتی می تواند پایداری لرزه ای سد وزنی را در مقابله با نیروهای هیدرودینامیکی بهبود بخشد به گونه ای که تاثیر قابل توجه حائل آسفالتی بر توزیع مطلوب تنش ها در کل بدنه سد و نیز ممانعت از ایجاد تمرکز تنش و کاهش ترک خوردگی در قسمت شکستگی بدنه بالادست در نزدیکی تاج سد مشاهده می گردد و ترک خوردگی ها تنها در مقطع سطح مشترک سد و فونداسیون توسعه می یابند و ترک خوردگی در حال پیشروی در قسمت شکستگی شیب پایین دست به سمت بالادست بدنه سد مشاهده نگشته که به تبع آن، منتج به خرابی کل سد نمی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054353 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!