ساختارهای عصب روانشناختی در اختلال اندوه پس از زایمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

رابطه بین افسردگی و سیستم های مغزی تا حدودی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سیستم های مغزی رفتاری و اندوه پس از زایمان رابطه اندکی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختارهای عصب روانشناختی در اختلال اندوه پس از زایمان مادران انجام شد.

روش کار

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور انجام مطالعه از میان تمامی مادران بعد از دوره زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1397 که تشخیص اختلال اندوه پس از زایمان گرفتند، 172 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه پنج عاملی جکسون و مقیاس افسردگی ادینبرگ را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده روش رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که سیستم بازداری رفتاری رابطه مثبت و معناداری و سیستم فعال ساز رفتاری رابطه منفی و معناداری در سطح آلفای (01/0) با اندوه پس از زایمان مادران داشتند. همچنین نتایج بیانگر آن است که 15 درصد از واریانس متغیر اندوه پس از زایمان توسط سیستم فعال ساز رفتاری و 10 درصد واریانس آن توسط سیستم بازداری رفتاری قابل تبیین است و این دو متغیر قوی ترین پیش بین کننده های اندوه پس از زایمان مادران می باشد.

نتیجه گیری

در مفهوم پردازی اختلال اندوه پس از زایمان، باید به نقش ساختارهای عصب روانشناختی به خصوص سیستم بازداری رفتاری توجه کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054535 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.