نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر

پیام:
چکیده:

مقدمه عوامل متعددی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و مرور پژوهش ها نشان دادند که بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ارتباط وجود داد، اما آیا انگیزش تحصیلی می توان رابطه بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجی گیری بکند؟این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در روابط  بین خودکارآمدی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی انجام شد. روش کار روش تحقیق مطالعه حاضر، همبستگی بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 350 نفر دانش آموز از جامعه آماری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی  زیمرمن و مارتیز-پونز (1986) و انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) پاسخ دادند. نتایج نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با هر سه مولفه فرسودگی تحصیلی(خستگی تحصیلی، بی علاقگی و ناکارآمدی درسی) همبستگی منفی دارد (0/001≥p). انگیزه تحصیلی درونی به صورت منفی و بی انگیزگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی بیرونی به صورت مثبت با مولفه های فرسودگی تحصیلی همبسته بودند (0/001≥p). در نهایت خود تنظیمی تحصیلی به صورت با مولفه های سه گانه فرسودگی تحصیلی همبسته بوده و ابعاد انگیزش تحصیلی به صورت معنادار رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجیگری می کند (0/001≥p). در نهایت شاخص های برازندگی به دست آمده مدل کلی با داده های گردآوری شده، برازش مطلوب را دارد. نتیجه گیری   انگیزش تحصیلی عنصری مهم و ضروری در دوره تحصیل است که می توان با تقویت و بهبود آن در دانش آموزان، موفقیت تحصیلی آنها را تضمین نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1562 -1573
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.