بررسی تاثیر آموزش با روش بحث گروهی بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا، مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر اراک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

درکنار رژیم دارویی، اصلاح رفتار خود مراقبتی جهت کنترل بیماری پر فشاری خون موثر است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر رفتار خود مراقبتی مبتلایان به پرفشاری خون بود.

روش بررسی

در این مطالعه نیمه تجربی 100 فرد مبتلا به پرفشاری خون به صورت تصادفی از 10پایگاه بهداشتی شهر اراک در سال 1397 انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه و قبل از مداخله، پرسشنامه خودمراقبتی در دوگروه تکمیل و فشارخون افراد اندازه گیری شد. درگروه مداخله چهار جلسه آموزشی بحث گروهی به صورت هفتگی برگزار شد و در گروه کنترل فقط به سخنرانی اکتفا شد. سه ماه پس از مداخله، مجددا پرسشنامه تکمیل و فشارخون اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss (نسخه 21) و با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی، آزمون مجذور کای و آنالیز چند متغیره، انجام شد. ضمنا  0/05>p  معنی دار تلقی گردید.

یافته ها

 نمره خود مراقبتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (0/001>p). همچنین فشار خون سیتول و دیاستول به طور معنی داری درگروه مداخله نسبت به گروه کنترل پایین تر بود (0/001>p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد آموزش به روش بحث گروهی یک روش موثر برای ارتقای رفتار خود مراقبتی مبتلایان به پرفشاری خون و به دنبال آن کاهش سطح فشارخون است. انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی تاثیر سایر روش های آموزشی بر رفتار خود مراقبتی بیماران پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055083 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!