ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار رفتارهای حمایتی ماما حین لیبر(LSQ)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

زایمان، یکی از رویدادهای مهم زندگی زنان است که حمایت لیبر ، نقش مهمی در این تجربه ایفا می کند. زیرا که تجربه زایمان، ممکن است تاثیر مثبت یا منفی روی زنان بگذارد. با توجه به فقدان ابزار مناسب برای اندازه گیری رفتارهای حمایتی لیبر، مطالعه حاضر با هدف، ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رفتار حمایتی ماما حین لیبر انجام شد.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی(مقطعی) بود که روی 213 مامای شاغل در زایشگاه های بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از دی ماه سال 95 تا شهریور سال 96 انجام شد و از ماماها درخواست گردید تا پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه رفتارهای حمایتی لیبر را تکمیل کنند. در ابتدا روایی صوری و محتوایی ابزار به صورت کیفی، سپس روایی سازه ای آن توسط تحلیل عاملی تاییدی، بررسی شد. همچنین به منظور بررسی پایایی ابزار از روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و آزمون- باز آزمون (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید.

یافته ها

روایی صوری و محتوای کیفی نسخه فارسی پرسشنامه حمایتی لیبر تایید شد. همچنین روایی ساختاری ابزار توسط تحلیل عاملی تاییدی تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ کل ابزار 0/96 و ضریب همبستگی پیرسون آزمون- با آزمون 0/71 به دست آمد که هر دو موید پایایی خوب نسخه فارسی پرسشنامه رفتار حمایتی لیبر بودند.

نتیجه گیری

یافته های تحقیق حاضر بیانگر این بود، که نسخه فارسی ابزار حمایتی لیبر از اعتبار و روایی لازم برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای بررسی رفتارهای حمایتی لیبر در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055087 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!