اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل

پیام:
چکیده:
فرضیه

پودر پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE) به دلیل داشتن انرژی سطحی کم موجب کاهش اصطکاک  در کامپوزیت لاستیک نیتریل (NBR) می شود. از طرفی، PTTE به دلیل پایداری شیمیایی سبب بهبود بیشتر مقاومت کامپوزیت در برابر حلال های نفتی می شود. همچنین به علت داشتن پایداری گرمایی، بهبود مقاومت گرمایی آمیزه لاستیکی را به دنبال دارد. با وجود این، پراکنش ذرات PTFE در ماتریس لاستیکی محدود است و موجب کاهش خواص مکانیکی می شود.

روش ها

از پرکننده نوع پودر PTFE پرتودهی شده برای ایجاد برهم کنش های مطلوب تر پلیمر پرکننده و بهبود پراکنش لاستیک استفاده شد. نمونه ها به خوبی با اختلاط مذاب ساخته و ارزیابی شدند.

یافته ها

توزیع و پراکنش ذرات پودر PTFE پرتودهی شده در نمونه های پرشده مناسب بود. پودر PTFE پرتودهی شده، ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک نیتریل تقویت شده با دوده را به خطر نینداخت، بلکه سبب بهبود مدول یانگ و سختی نمونه ها شد. بدین ترتیب برخلاف مراجع، پودر PTFE پرتودهی شده احتمالا از راه اثرگذاری بر کاهش سطح انرژی آمیزه های لاستیکی باعث کاهش چشمگیر ضریب اصطکاک و بهبود خواص تریبولوژیکی شد. به طوری که با افزودن 20phr روانساز، با وجود کاهش %5-4 استحکام مکانیکی، کاهش حدود %40 ضریب اصطکاک در شرایط آزمون حاصل شد. برای خواص پیرشدگی، تغییر کمی در استحکام شکست پس از قرارگیری در شرایط حلالی و البته کاهش بسیار کم آن در شرایط پیرشدگی گرمایی برای آمیزه ها به دست آمد. برای کامپوزیت دارای  20phr از PTFE حدود %7 کاهش استحکام و کرنش در پارگی پس از پیرشدگی گرمایی و حدود %8.5 بهبود پس از پیرشدگی حلالی دیده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -348
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.