اثر درمان فراشناختی بر تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر تبریز

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش‫ها اثربخشی درمان فراشناختی در تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی را مقدم بر درمان های مرسوم دانسته اند. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر تبریز انجام شد.

روش کار

این پژوهش، به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. نمونه ها شامل 30 پرستار شهر تبریز در سال 1397 بودند که در پرسشنامه های تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج و فرسودگی شغلی مازلاخ و جکسون، نمره پایین تری (یک انحراف معیار طبق نقطه برش) کسب کرده بودند که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس مداخله مبتنی بر درمان فراشناختی طی 10 جلسه 90 دقیقه ای، هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام جلسات، مجددا پرسشنامه های فوق در هر دو گروه تکمیل و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای سازش یافته در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب 32/73 و 39/60 و میانگین نمرات راهبردهای سازش نیافته به ترتیب 37/46 و 27/53 بود. همچنین میانگین نمرات فرسودگی شغلی در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 65/33 و 52/23 دیده شد. تحلیل داده ها نشان‫دهنده تفاوت معنی دار آماری بین میانگین نمره های پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل بود (0/01 <p).

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر مثبت درمان فراشناختی در تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی، استفاده از این درمان در برنامه ریزی اقدامات بهداشت روانی برای پرستاران توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -241
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055194 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.