بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری هوش رقابتی

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه میان فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری هوش رقابتی انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان بانکهای شهرستان کاشمر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای شامل 48 سوال می باشد و متشکل از سه پرسشنامه استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند، چابکی سازمانی و هوش رقابتی می باشد. روش آماری به کارگرفته شده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است. در الگو و مدل مفهومی این پژوهش ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند شامل دو بعد یادگیری زدایی و اجتناب از عادتهای بد؛ ابعاد چابکی سازمانی شامل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت؛ و ابعاد هوش رقابتی شامل فرصت های بازار، تهدیدات رقبا، ریسکهای رقابتی، مفروضات محوری و آسیب پذیری کلیدی است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و  Smart-plsانجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین چهار مورد از مولفه های هوش رقابتی (فرصتهای بازار، ریسک های رقابتی، مفروضات محوری، آسیب پذیری کلیدی) رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی را تعدیل می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -288
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055205 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.