تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در عصر حاضر، رعایت اخلاق حرفه ای توسط مدیران به عنوان یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای مدیران بانک و شناسایی ابعاد و مولفه های آن انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد، مبتنی بر رهیافت ظاهرشونده گلیزر در سال 1397 استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شد. پس از مصاحبه با 15 نفر از مدیران ستادی و روسای شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، اشباع نظری داده ها حاصل شد. تحلیل محتوی داده ها به روش استقرایی و مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqad 10، انجام و پس از سازماندهی به صورت مدل ارائه گردید.

یافته ها

403 مفهوم اولیه و 23 مقوله اخلاق حرفه ای برای مدیران بانک پدیدار شد که در سه بعد فردی، سازمانی و فراسازمانی طبقه بندی و به صورت مدل ارائه شدند. در سطح فردی مولفه های اخلاق حرفه ای پدیدارشده عبارت از: جوانمردی، خطرپذیری، خودارتقایی، امانت داری، آداب اجتماعی، سعه صدر، قاطعیت و وجدان کاری؛ در سطح سازمانی عبارت از: شایسته سالاری، مشارکت طلبی، پاک دستی، تکریم کارکنان، انگیزه خدمت، پایبندی به ارزش ها، قانون مداری، عدالت و انصاف، آینده نگری و رقابت طلبی؛ در سطح فراسازمانی عبارت از: مشتری مداری، مسوولیت اجتماعی، پاسخگویی، خیرخواهی عمومی و اعتمادآفرینی بودند.

نتیجه گیری

این پژوهش یک مدل جامع اخلاق حرفه ای برای مدیران بانک ها ارائه نمود. استفاده از این مدل به عنوان راهنمای اخلاق سازمانی و حرفه ای برای مدیران بانک ها توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055305 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!