ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بی صداقتی تحصیلی به عنوان تلاش عمدی دانش آموزان برای تحریف، جعل یا ساختن تکالیف تحصیلی به یک مشکل نگران کننده تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی همبستگی، 606 دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطه، مدارس دولتی شهر اهواز در سال تحصیلی 98-1397 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس بی صداقتی تحصیلی Witherspoon و همکاران (2010 م.) و مقیاس چشم انداز زمان Zimbardo و Boyd (1999 م.) استفاده شد. برای سنجش روایی مقیاس از تحلیل عامل تاییدی، همبستگی مولفه ها با نمره کل و روایی همگرا و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و روش تنصیف با استفاده از نرم افزارهای AMOS 21 و SPSS 22 بهره گرفته شد.

یافته ها

در نمونه دانش آموزان ایرانی ساختار دوبعدی مقیاس بی صداقتی تحصیلی شامل رفتارهای تقلب سنتی و پیشرفته با داده ها برازش مطلوبی داشت. روایی و پایایی مقیاس بی صداقتی تحصیلی تایید شد. بین رفتار تقلب سنتی با گذشته منفی، گذشته مثبت، حال لذت گرا و حال مقدر (p<0/05) و همچنین، رفتار تقلب پیشرفته با گذشته منفی، حال لذت گرا و حال مقدر همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت(p<0/01). افزون بر این، بین نمرات مقیاس بی صداقتی تحصیلی در دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001=p).

نتیجه گیری

یافته ها مبین آن است که مقیاس بی صداقتی تحصیلی برای سنجش رفتارهای بی صداقتی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ابزاری روا و پایا است. استفاده از این مقیاس در مطالعات روان شناختی، تربیتی و مشاوره ای دانش آموزان دبیرستانی توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055306 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!