بررسی رابطه سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نظر به اهمیت اخلاق سازمانی و نگرش های جدیدی که در زمینه روان شناسی مثبت گرا به وجود آمده است و نیز نقشی که فضیلت سازمانی در پرورش تعاملات مثبت در سازمان ها و سلامت سازمانی دارد، پژوهش حاضر، با هدف ارتباط سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی انجام گرفته است.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، 218 نفر از دبیران مدارس دوم متوسطه، ناحیه یک شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت سازمانی Hoy و همکاران (1996 م.)، فضیلت سازمانی Cameron و همکاران (2004 م.) و عدالت سازمانی Niehoff و Moorman (1993 م.) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار سلامت سازمانی 171/32±24/51، عدالت سازمانی 77/4±10/91 و فضیلت سازمانی 62/12±9/13 بود. بین سلامت سازمانی با عدالت سازمانی (r=0/776، p<0/001) و فضیلت سازمانی (r=0/838، p<0/001) و عدالت سازمانی با فضیلت سازمانی (r=0/779، p<0/001) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. اثر مستقیم سلامت سازمانی بر فضیلت سازمانی (β=0/33، t=2/89) و عدالت سازمانی (β=0/9، t=9/78) و اثر مستقیم عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (β=0/25، t=2/18) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم سلامت سازمانی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی نیز معنا دار بود (β=0/225).

نتیجه گیری

بنا بر یافته ها مدیران سازمان ها می توانند با ارتقای سلامت سازمانی و گسترش عدالت سازمانی زمینه پرورش فضیلت های سازمانی را فراهم کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055307 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!