واکاوی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در دهه های اخیر بحران های زیست محیطی به فهرست بحران های جهانی افزوده شده اند و پیامد عملکرد غیر اخلاقی انسان ها بر محیط زیست به سرعت در حال آشکارشدن است. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست صورت گرفته است.

مواد و روش ها

در این پژوهش توصیفی تحلیلی، جامعه مورد مطالعه را 70 نفر از مدیران شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام در سال 1395 تشکیل می دادند که به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‎آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ بود که روایی محتوا و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین و آزمون های دوجمله ای و همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

یافته ها

جهت گیری ارزشی نوع دوستی با میانگین76/0±32/3، آگاهی از پیامدها برای دیگران با میانگین 84/0±31/3 و دغدغه زیست محیطی برای خود با میانگین 48/0±7/3 بالاترین میزان ها را داشتند. جهت گیری ارزشی موفقیت دارای ارتباط مثبت و معنی دار با رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست بود (01/0=p).

نتیجه گیری

مطابق نتایج مطالعه، بین جهت گیری ارزشی موفقیت با رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست، ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت. از آنجایی که ارزش ها غالبا برخاسته از ارتباط بین محیط و متن فرهنگی جامعه هستند، فرهنگ‎سازی و آموزش رفتار اخلاقی در زمینه حفاظت از محیط زیست به مدیران توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055310 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!