بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر  بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. به این منظور 84 شرکت برای دوره زمانی 1388 تا 1392 به روش غربالگری جامعه آماری برای420 مشاهده (سال-شرکت)موردبررسی قرار گرفت.  برای اندازه گیری کارایی(توانایی) مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از مدل چیانگ و وینکاتش(1986) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره لجستیک نشان داد بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. اما متغیر تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس را به صورت معنی دار تعدیل نمود. نتایج نشان داد از بین متغیرهای کنترلی، ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه شرکت با تغییر حسابرسی معنی دار می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.