تاثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

با توجه با شیوع بالای خشونت خانگی در زنان باردار و تاثیر باورهای دینی بر درک افراد از زندگی و شیوه زندگی آن ها در بحران های زندگی مانند خشم و پرخاشگری، مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع کارآزمایی است که بر زنان باردار مراجعه کننده به چهار مرکز خدمات جامع سلامت تهران در سال 1397 انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله</)</span>30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. مداخله به صورت 8 جلسه 60 دقیقه ای بود. خشونت با پرسشنامه سنجش خشونت ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکور و آزمون اندازه های مکرر با سطح معنی داری (05/0< </P</span>) استفاده شد.

یافته ها

ابتدا نرمال بودن نمرات سنجش خشونت</ واحدهای موردپژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف و شاپیرو بررسی و تایید شد (05/0< </P</span>). دو گروه ازنظر متغیرهای سن، تحصیلات مادران و همسران آن ها، شغل مادران و همسران آن ها، وضعیت مالی، تعداد بارداری، خواسته بودن بارداری، تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند. بعد از مداخله مقایسه میانگین نمرات میزان خشونت در مادران بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار نشان داد (03/0 <</P</span>).

بحث و نتیجه گیری

 مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار موثر است. </بنابراین </استفاده از این فن مشاوره ای می تواند نتایج مثبتی بر میزان خشونت خانگی و سلامت معنوی در زنان باردار داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
411 -420
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055398 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.