بررسی مقایسه ای مولفه های سبک زندگی در زوجین نابارور و بارور شهر ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

مولفه های سبک زندگی شامل رفتارها و شرایطی می باشند که قابل اصلاح و تعدیل بوده و می توانند از عوامل تاثیرگذار بر فرایند ناباروری باشند. مطالعه حاضر باهدف بررسی مولفه های سبک زندگی در زوجین نابارور و مقایسه آن با زوجین بارور شهر ارومیه انجام شد.

مواد و روش ها

در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، برخی مولفه های سبک زندگی در 130 زوج نابارور و 130 زوج بارور شهر ارومیه در سال 1397 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، موردبررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و نیز پرسشنامه سبک زندگی میلر - اسمیت (</Miller-Smith</span>) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری </SPSS</span> (ورژن 21) و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.

یافته ها

 میانگین نمره سبک زندگی در گروه نابارور (031/7±469/49) و در گروه بارور (027/6±292/48) به دست آمد، اختلاف معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده نگردید (05/0<</p</span>).</ در بین سوالات بیش ترین امتیاز مربوط به مصرف وعده غذای گرم طی روز و کم ترین امتیاز مربوط به مصرف نوشیدنی های الکلی طی هفته به دست آمد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی زوجین بارور و نابارور، تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند اما با توجه به مطالعات انجام یافته و تایید نقش برخی مولفه های سبک زندگی در ناباروری، به نظر می رسد لازم است مطالعات بیشتری با انتخاب نمونه ها از مراکز متفاوت و با استفاده از ابزارهای دیگری نیز انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
463 -472
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055401 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.