بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز

پیام:
چکیده:
پیش‌ زمینه و هدف

همودیالیز یکی از موفق‌ترین درمان‌های جایگزین عملکرد کلیه در جهان است. با توجه به تغییرات فیزیولوژیک ایجادشده عوارض نامطلوب در همودیالیز هنوز به‌عنوان مشکل جدی مطرح می‌باشند. پروفایل‌های سدیم- اولترافیلتراسیون از شیوه‌هایی است که اخیرا که برای  پیشگیری از عوارض حین دیالیز مطرح شده است. این مطالعه باهدف بررسی مقایسه ای استفاده از این شیوه‌ها را بر روی عوارض شایع همودیالیز انجام شد.

مواد و روش کار

در این مطالعه کارآزمایی بالینی 32 نفر از دو مرکز درمانی استان آذربایجان شرقی طبق معیارهای ورود بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. هریک از بیماران سه جلسه به روش روتین و سه جلسه به روش پروفایل خطی و سه جلسه به روش پروفایل پلکانی تحت همودیالیز قرار گرفتند (جمعا 9 جلسه). بیماران ازنظر بروز عوارض شایع مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند. داده ها با نرم‌افزار SPSS- 13 و آمار توصیفی و استنباطی Cochran's و در سطح معنی‌داری P<0/05 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

درمجموع نتایج 288 جلسه همودیالیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که میزان بروز عوارض و تعداد تدابیر درمانی در روش پروفایل خطی و پلکانی سدیم- اولترافیلتراسیون در مقایسه با روش روتین به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (p<0/05)، ولی میزان آن‌ها در روش پروفایل های خطی و پلکانی تفاوت معنی داری نداشت (P>0/05). همچنین تعداد عارضه هیپوتانسیون به‌طور معنی داری درروش روتین بیشتر از دو روش خطی و پلکانی بود (p<0/05).

نتیجه گیری

ازآنجاکه استفاده از پروفایل سدیم- اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و باعث تحمل بهتر همودیالیز می گردد، لذا به‌منظور کاهش عوارض و تحمل بهتر دیالیز، استفاده از این روش روتین در حداکثر جلسات ماهانه بیمار توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
444 -452
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055536 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.