بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه

برای انجام یک ترمیم مناسب، بایستی به رعایت چهارچوب اصول دندانپزشکی ترمیمی مبادرت ورزید. بدون در نظر گرفتن این معیارها، شکست زودرس ترمیم، از بین رفتن یکپارچگی تاج، پوسیدگی های ثانویه محتمل است. مطالعه اخیر با هدف بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال های 1395-1393 انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه که از نوع توصیفی- مقطعی است، 200 ترمیم کامپوزیت انجام شده در دانشکده دندانپزشکی یزد از طریق معاینه کلینیکی و هم چنین از طریق تکمیل پرسش نامه توسط بیمار بررسی شدند. نتایج به دست آمده از طریق آمار توصیفی کای دو و آزمون دقیق فیشر  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 مورد ارزیابی قرارگرفت. (سطح اطمینان 95% و خطای برآورد 5%).

نتایج

به طور کلی، 5% از ترمیم ها، کاملا بدون نقص بودند و به عنوان ترمیم های موفق، در نظر گرفته شدند. 12% از ترمیم ها، در معاینه بالینی شکست خورده بودند. عمده ترین دلیل شکست خوردن این ترمیم ها، پوسیدگی ثانویه به همراه پالپیت برگشت ناپذیر بود. و درنهایت 83% از ترمیم ها، دارای نقص ولی هم چنان دارای عملکرد بودند.

نتیجه گیری

 ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان در بخش ترمیمی دانشکده در حد قابل قبولی می باشد (05/(P>.

زبان:
فارسی
صفحات:
1714 -1723
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055718 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.