استخراج نقشه سه بعدی از محیط گلخانه و تشخیص و جداسازی گلدان ها با استفاده از بینایی استریو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تهیه نقشه از محیط گلخانه و تعیین موقعیت گلدان ها در این نقشه، که اصلی ترین موانع در محیط های کشاورزی خصوصا گلخانه هستند، گامی ضروری در خودکار نمودن اغلب عملیات های کشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از بینایی استریو به استخراج نقشه از محیط گلخانه و تشخیص و جداسازی گلدان ها در این نقشه پرداخته شد. برای برآوردن شدن این هدف از چارچوب راس و گره ها و اتصالات شبکه ای در این چارچوب استفاده شد. برای ارزیابی الگوریتم طراحی شده، میزان خطای موقعیت تخمین زده شده گلدان ها به وسیله الگوریتم با موقعیت واقعی گلدان ها، براساس فاصله اقلیدسی محاسبه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 100 درصد گلدان ها شناسایی و تعیین موقعیت شدند. تخمین خطا در تعیین موقعیت گلدان ها دارای میانگین 056/0 متر و ریشه میانگین مربع خطای 0006/0 متر بود. همچنین، بیش ترین خطا در تخمین موقعیت گلدان ها، 137/0 متر و کم ترین مقدار خطا 005/0 متر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
671 تا 681
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!