نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان

پیام:
چکیده:
اهداف

سالمندی پدیده ای طبیعی در زندگی هر فرد است و کیفیت زندگی و شناسایی عوامل مرتبط با آن از حوزه های مورد علاقه روان شناسی سالمندی است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت. 

مواد و روش ها

 روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کل افراد بالای 60 سال شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1393 تشکیل دادند. 150 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت انفرادی به پرسش نامه های باورهای غیرمنطقی، نگرش به مرگ و کیفیت زندگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

یافته ها

نتایج نشان داد نمره کلی کیفیت زندگی با ترس از مرگ (r=-0/36؛0/001>P)، اجتناب از مرگ (r=-0/16 ؛0/05>P)، پذیرش با گریز از مرگ (r=-0/17 ؛0/03>P) و باور درماندگی در برابر تغییر (0/27-=r ؛P<0/27) و بی مسئولیتی هیجانی (0/24-=r ؛P<0/002) رابطه منفی، ولی با پذیرش فعالانه مرگ (r=0/31 ؛0/000>P) رابطه مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد نگرش به مرگ حدود 30 درصد و باورهای غیرمنطقی حدود 9 درصد از کل واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کنند. 

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد باورهای غیرمنطقی و نگرش به مرگ می توانند تا حدی در کیفیت زندگی سالمندان نقش داشته باشند. بنابراین می توان با مداخله شناختی در این متغیرها کیفیت زندگی سالمندان را بهبود داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
260 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.