بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396

پیام:
چکیده:
اهداف

 ایران یکی از کشورهای جهان است که جمعیت آن به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود؛ بنابراین درنظرگرفتن نیازها و مسائل سالمندان مهم است؛ چراکه می تواند روی کیفیت زندگی آن ها که وابسته به سلامت است، تاثیر بگذارد. کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که دارای ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است. هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی با کیفیت زندگی سالمندان ساکن جامعه و خانه های سالمندی شهر مشهد در ایران است.

مواد و روش ها

 در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی، 135 نفر از سالمندان ساکن در جامعه با میانگین سنی 9/7±5/71 سال شامل 77 مرد (48/1 درصد) و 58 زن (43 درصد) و 135 سالمند ساکن در آسایشگاه های سالمندان با میانگین سنی 6/5±2/71 سال شامل 65 مرد (48/1 درصد) مرد و 70 زن (51/9 درصد) که ساکن شهر مشهد بودند، شرکت داشتند. از طریق مصاحبه مشخصات فردی، درآمد ماهانه و سطح تحصیلات افراد بررسی شد. نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی SF-36 که روایی و پایایی آن قبلا بررسی شده بود، برای ارزیابی کیفیت زندگی بررسی شد. نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی SF-36 دارای هشت خرده مقیاس است که ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی را بررسی می کند. تحلیل آماری با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS انجام شد. از آزمون من ویتنی برای مقایسه درآمد ماهانه و کیفیت زندگی سالمندان ساکن اجتماع و خانه های سالمندی استفاده شد. برای مقایسه سطح تحصیلات دو گروه از آزمون کای دو استفاده شد. همچنین اثر برخی عوامل مستقل بر ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. 

یافته ها

 در سالمندان ساکن جامعه نسبت به گروه سالمندان ساکن آسایشگاه ها درصد بی سوادی بالاتر و تحصیلات دانشگاهی پایین تر بود (03/0=P). همچنین از لحاظ ابعاد جسمانی و روانی پرسش نامه کیفیت زندگی، سالمندان آسایشگاه ها کیفیت زندگی پایین تری نسبت به سالمندان اجتماع داشتند (P<0/01). نتیجه دیگر این مطالعه این بود که درآمد سالمندان آسایشگاه ها به طور معنی داری کمتر از سالمندان اجتماع بود (P<0/001). نتایج مدل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد تنها اثر محل زندگی (سالمندان ساکن جامعه و خانه سالمندان) بر هر دو بعد جسمانی و روانی کیفیت زندگی معنی دار است (001/0>P) و سطح درآمد و تحصیلات، جنسیت، سن، ابتلا به بیماری هایی نظیر دیابت، فشار خون و مصرف سیگار اثر معنی داری نداشتند (P>0/05).

نتیجه گیری

بالاتربودن سطح تحصیلات می تواند موجب ارتقای طبقه اجتماعی و افزایش درآمد سالمندان شود. داشتن درآمد کافی یک شرط ضروری برای داشتن یک زندگی باکیفیت است، گرچه نمی تواند همه نیازهای اساسی زندگی را برآورده کند. بهبود کیفیت زندگی سالمندان ایرانی با درنظرگرفتن همه ابعاد آن که شامل ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است با انجام برنامه های درمانی، آموزشی و حمایت اجتماعی می تواند محقق شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
310 -319
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055926 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.