تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه

پیام:
چکیده:
اهداف

 بیماری انسدادی مزمن ریه یکی از مهم ترین بیماری های پیش رونده ریوی است. آشکار است که اختلال عملکرد دیافراگم یک عامل مهم در بدترشدن و پیشرفت علائم در بیماران دارای انسداد مزمن ریه است. به همین دلیل تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر برخی از عوامل ریوی در این بیماران بررسی شد.

مواد و روش ها

 در این پژوهش نیمه تجربی از نوع قبل و پس از آزمون 16 بیمار مرد با میانگین و انحراف معیار سنی 574±55 مبتلا به انسداد مزمن ریه، با شدت متوسط به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه هشت نفره (آزمایش دیافراگمی و گروه کنترل) تقسیم شدند. از وسایل آزمایشگاهی و پرسش نامه اطلاعات فردی برای کنترل معیارهای ورود استفاده شد. توسط وسایل آزمایشگاهی حداکثر فشار دمی، FEV1 و تعداد تنفس در دقیقه اندازه گیری شد. تمرین تنفسی به مدت هشت هفته و هفته ای سه جلسه روی گروه آزمایش اعمال شد. گروه کنترل هیچ تمرینی را انجام ندادند. پس از پایان تمرینات، عوامل ریوی دوباره اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

یافته ها

یافته ها بیانگر آن است که تمرین تنفسی دیافراگمی بر عوامل ریوی تاثیر داشته و معنادار است (0/01=P). در گروه کنترل در هیچ یک از متغیرها بهبودی مشاهده نشد (0/05˃P).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ما نشان داد تمرین تنفسی موجب بهبود الگوی تنفسی بیماران می شود و باید در برنامه بازتوانی ریوی این بیماران گنجانده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
332 -341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055928 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!