بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر

پیام:
چکیده:
مقدمه

پره اکلامپسی به عنوان یک بیماری تحدید کننده ی حیاط مطرح بوده که هم بر سلامت مادر و نوزاد تاثیر گذار می باشد. مطالعات گسترده ای در زمینه ی ارتباط عوامل تغذیه ای با بروز پره اکلامپسی انجام شده است. اگرچه، اطلاعات اندکی در زمینه ی نقش ویتامین دی در ایجاد پره اکلامپسی در میان جمعیت ایرانی موجود است.

هدف

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط میان وضعیت ویتامین D و پره اکلامپسی می باشد.

مواد و روش ها

تعداد 120 مادر باردار که به بیمارستان های کمالی و البرز واقع در شهر کرج مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شده و به دو گروه با تشخیص پره اکلامپسی و کنترل تقسیم شدند (60 بیمار در هر گروه). اطلاعات بالینی بیماران شامل خصوصیات دموگرافیک و یافته های آزمایشگاهی جمع آوری شد. سطح سرمی ویتامین دی، کلسیم، فسفر و پاراتیروئید اندازه گیری شد. از آنالیز لوجستیک رگرسیون جهت بررسی فاکتورهای پیش گویی کننده ی پره اکلامپسی استفاده شد.

نتایج

میانگین سنی مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی و گروه کنترل به ترتیب 25/5±48/31 و 28/5±01/29 سال بوده است. میانگین BMI در گروه با تشخیص پره اکلامپسی 98/4±92/27 بوده که به صورت معناداری از گروه کنترل بیشتر بوده است (001/0p<). سطح سرمی ویتامین دی در گروه پره اکلامپسی به صورت معنی داری پایین تر از گروه کنترل بوده است (007/0 p=). همچنین بعد از کنترل فاکتورهای مخدوش کننده، هیچ ارتباط معناداری میان کمبود ویتامین دی و فاکتورهای زمینه ساز پره اکلامپسی مشاهده نشد.

نتیجه گیری

مطالعه ی ما نشان داد در بیماران با تشخیص پره اکلامپسی سطح ویتامین دی به صورت معناداری پایین تر از گروه کنترل بوده است. اگرچه، ارتباط معناداری میان کمبود ویتامین دی و ریسک ایجاد پره اکلامپسی مشاهده نشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
831 -840
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.