ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

گروهی از مواد شیمیایی که باعث بروز نگرانی در ارتباط با شاغلین بیمارستانی و داروسازی شده اند، داروهای سیتوتوکسیک می باشند. بنابراین استفاده از روش های حساس جهت ارزیابی مقادیر جزئی این داروها ضروری است. این مطالعه با هدف ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد به عنوان جاذب اختصاصی در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل انجام شد.

مواد و روش ها

 ذرات پلیمر قالب مولکولی (MIP) با روش پلیمریزاسیون ترسیبی، سنتز و با استفاده از الکتروریسی درون نانوالیاف، کپسوله شدند. بهینه سازی پارامترهای الکتروریسی (مقدار MIP، ولتاژ الکتروریسی، فاصله نوک سوزن از کالکتور و نرخ جریان پلیمر) با استفاده از روش سطح پاسخ و با نرم افزار Exprimental design انجام گرفت. در مجموع، 22 آزمایش با توجه به طراحی آزمایش صورت گرفته انجام شد. قطر الیاف با استفاده از آنالیز عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شد.کاربردپذیری نانوالیاف حاصل، در جذب 5- فلورواوراسیل برای ارزیابی مواجهه شغلی با  این دارو مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه، ذرات MIP با موفقیت درون نانوالیاف پلی اتیلن ترفتالات کپسوله شدند. فرایند بهینه سازی نشان داد که نانوالیاف قالب مولکولی با قطر nm 276/38 می تواند در شرایط 57 درصد وزنی MIP، ولتاژ kv 25، فاصله cm 13 و نرخ تزریق ml/h 55/0 به دست آید. بازدهی استخراج داروی 5-فلورواوراسیل توسط ممبران سنتز شده 34/0±2/97 حاصل شد.

استنتاج

مدل های تجربی ارائه شده در این مطالعه، می تواند جهت انجام آزمایشات بعدی، به منظور ایجاد نانوالیاف قالب مولکولی یکنواخت برای جذب اختصاصی آلاینده های مختلف جهت پایش شغلی و محیطی بکار برده شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056786 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.