ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تاکنون بررسی های انجام شده در زمینه عملکرد سیستم ارجاع در ایران، همه ابعاد و ساختار نظام ارجاع را پوشش نداده است. فقدان یک ابزار متناسب و بومی برای ارزیابی از دلایل این امر به نظر می رسد. در این مقاله گزارش ترجمه و بومی سازی ابزار بررسی ساختار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده برای اولین بار در ایران ارائه شده است.

مواد و روش ها

 نسخه انگلیسی ابزار (Referral Systems Assessment and Monitoring) RSAM به فارسی روان برگردانده شد. روایی محتوایی با محاسبه نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) بررسی شد. داده های مورد استفاده حاصل نظرات 20 فرد مطلع در زمینه سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده می باشد. سپس این ابزار در 52 واحد مجری پزشک خانواده شهری و روستایی در سطح استان مازندران به کار گرفته و پایایی آن بررسی شد. نرم افزار های آماری مورد استفاده SPSS 24 و 8.8 LISREL بودند.

یافته ها

 CVR و CVI به ترتیب 70 و 90 درصد به دست آمد که بالاتر از مقدار قابل قبول می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی آیتم های چند گزینه ای و ضریب کودر ریچاردسون برای دو گزینه ای به ترتیب اعداد 89/0 (خوب) و 83/0 (قابل قبول) را نشان دادند.

استنتاج

ابزار "ارزیابی سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده" برای مطالعه و ارزیابی فرایند ارجاع در این بخش از واحدهای ارائه خدمت دارای ویژگی های علمی لازم و روایی و پایایی قابل قبولی می باشد و می توان آن را به کار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.