مطالعه آزمایشگاهی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و لاستیک

پیام:
چکیده:

گسترش صنعت خودرو سبب شده است که انباشت حجم لاستیک های فرسوده به عنوان زباله های شهری  به یک مشکل بزرگ اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تبدیل شود. مخلوط کردن  خرده های لاستیک  با ماسه و استفاده از آن به عنوان مصالح سبک وزن یکی از گزینه های ممکن برای جلوگیری از انباشت آنها در محیط زیست می باشد. در این تحقیق برای اولین بار دانه های  ماسه و خرده های لاستیک با منحنی دانه بندی یکسان مخلوط شده است. این کار به جهت به حداقل رساندن تفاوت اندازه ی بین دانه های مخلوط انجام پذیرفته است؛ بنابراین، رفتار مکانیکی مخلوط بدست آمده، تنها بر پایه نسبت حجمی آن و ساز و کار داخلی بین دانه های لاستیک و ماسه استوارمی باشد.  به منظور بررسی رفتار مکانیکی مخلوط، آزمایش های سه محوری زهکشی شده فشاری و کششی تحت تنش های همه جانبه 50، 100 و 200 کیلو پاسکال انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سهم حجم ذرات لاستیک بر رفتار فشاری و کششی مخلوط قابل توجه می باشد. درواقع، دانه های لاستیک به عنوان یک ساز و کار داخلی، پارامترهایی چون؛ حداکثر تنش انحرافی، سختی اولیه نمونه ها، مدول الاستیسیته، کرنش شعاعی، زاویه اصطکاک، اتساع و زاویه اتساع نمونه ها را کاهش می دهند و در عین حال باعث افزایش کرنش متناظر با تنش انحرافی حداکثر، شکل پذیری نمونه ها، کرنش محوری، چسبندگی، مقادیر   و   و  شیب خط حالت بحرانی می شوند. رفتار تنش-کرنش مخلوط های ماسه و لاستیک نشان می دهد که با افزایش نسبت اختلاط لاستیک به بیش از 20 درصد، در تمامی تنش های همه جانبه، نقطه حداکثری مشخصی در نمودار تنش-کرنش وجود ندارد. درنهایت چنین بدست آمد که، رفتار مکانیکی مخلوط خرده لاستیک های دانه ای و ماسه با منحنی دانه بندی یکسان برای نسبت اختلاط لاستیک کمتر از 20 درصد، توسط ماسه و برای نسبت اختلاط  بیشتر از  30 درصد، توسط لاستیک کنترل می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!