اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن

پیام:
چکیده:

واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی (مایلارد) به طور گسترده ای جهت بهبود ویژگی های بیولوژیکی و عملکردی پروتئین ها و پلی‏ساکاریدها استفاده شده است. در این پژوهش، پری‏بیوتیک اینولین و قندهای پیش‏ساز آن (گلوکز و فروکتوز) از طریق واکنش مایلارد با کیتوزان گلیکوزیله گردید. تغییرات pH، محصولات حد واسط و نهایی، تغییرات ساختاری، ظرفیت آنتی اکسیدانی و ویژگی ضدمیکروبی سامانه های کانژوگه مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند حرارتی سبب کاهش معنی دار pH سامانه های کیتوزان- ساکارید گردید. بالاترین شدت ترکیبات حد واسط (A 294nm) و کمترین شدت قهوه ای شدن (A 420nm) در سامانه کیتوزان- فروکتوز مشاهده شد؛ در حالیکه کانژوگه‏ کیتوزان- اینولین بیشترین A 420nm و کمترین نسبت تبدیل محصولات میانی به نهایی (A 294nm/A 420nm) را نشان داد. اتصال کووالانی کیتوزان به ساکاریدهای اینولین، فروکتوز و گلوکز با استفاده از طیف سنج فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) تایید گردید. واکنش مایلارد منجر به تشکیل محصولاتی با فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه شد و به استثنای سامانه کیتوزان- گلوکز، سایر نمونه های کانژوگه حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی کمتری نسبت به نمونه های غیرکانژوگه نشان دادند که بیانگر بهبود فعالیت ضدمیکروبی کیتوزان بعد از واکنش با اینولین و فروکتوز می باشد. مطابق نتایج، کانژوگه های مایلارد، به ویژه اینولین- کیتوزان می تواند نوع جدیدی از ترکیبات زیست فعال بر پایه ی پری‏بیوتیک با ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی جهت استفاده در صنایع غذایی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056991 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!